Hydrovariator - HydVar MS&TC

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Pomys genialny w przyszoci bardzo szerokie jest moliwe jego zastosowanie porwnywalne nawet z silnikami elektrycznymi i spalinowymi.

  • Zbudowanie zespou pompowego (?) jest potrzebne i uzasadnione w celu uzyskania bezstopniowoci przeoenia szerokim zakresie obrotw i przenoszonych momentw.

  • Innowacyjna bezstopniowa przekadnia (?) umoliwia bezstopniow zmian obrotw i charakteryzuje si du sztywnoci przeoenia.

  • Bezstopniowa przekadnia jest bardzo dojrzaym pomysem, gdy sama jej konstrukcja wiadczy o duej pomysowoci technicznej i technologicznej.

  • Opracowana przekadnia (?) umoliwia bezstopniowe ustawienie prdkoci obrotowej w bardzo szerokim zakresie dla transmisji mocy w rzeczywistym obszarze z jednoczesnym spenieniem roli sprzga rozruchowego.

Błąd
  • XML Parsing Error at 1:185. Error 9: Invalid character

WYNALAZEK I JEGO ZASTOSOWANIA

Drukuj PDF

OPIS Innowacyjnej Technologii (na dzie 10.04.2015r.)

1

KONCEPCJA I ZAAWANSOWANIE

Koncepcja Technologii

Krtki opis Technologii

?Przekadnia hydrostatyczna bezstopniowa zbata? w skrcie HYDROVARIATOR jest to przede wszystkim, (cho nie wycznie) nowy rodzaj napdu mechanicznego, doskonalszy od swoich poprzednikw poprzez mniejsz mas, mniejsze koszty produkcji, wiksz wytrzymao, niespotykan dotd sterowno a przede wszystkim ze wzgldu na wielokrotnie mniejsz energochonno (co jest szczeglnie wane w obecnych czasach, gdy zasoby paliw kopalnianych nieubaganie si wyczerpuj).

Rozwinicie koncepcji

Przekadnia hydrostatyczna bezstopniowa zbata, zastpujca dowolny ukad regulacyjny prdkoci obrotowej, nie wymaga stosowania sprzga. Idea dziaania oparta o ukady hydrostatyczne o zmiennych komorach roboczych pompy i silnika zbatego. Technologia hydrauliczna pozwalajca na pynn zmian objtoci komr roboczych suy do przenoszenia energii mechanicznej w dowolnych maszynach i urzdzeniach oraz pojazdach. Pozwala osign ogromne oszczdnoci ekonomiczne wynikajce z optymalizacji parametrw technologicznych silnika napdowego w odniesieniu do maszyny roboczej.

Wynalazek wyrnia si swoj rewolucyjnoci konstrukcyjn i potencjaln skal zastosowania. Trudno przeceni jego znaczenie. Zakres zastosowania obejmie wszystkie dziedziny gospodarki i zmodernizuje wikszo urzdze, ktrymi otaczamy si, na co dzie.

Aktualny stan rozwoju Technologii.

HYDROVARIATOR posiada ju profesjonaln dokumentacje techniczn dla prototypu o mocy 20kW. Wynalazca dysponuje rwnie modelem z metalu i makiet z poliwglanu, Zasad funkcjonowania wynalazku mona zobaczy na kilku doskonaych prezentacjach komputerowych. W chwili obecnej trwaj negocjacje w sprawie wyprodukowania modeli funkcjonalnych HYDROVARIATORA, by przeprowadzi na nich badania techniczne, potwierdzajce zakres zastosowa nowego rozwizania technologicznego i zasadno komercjalizacji pomysu.

2

PRODUKTY I USUGI, TECHNOLOGIA, ZASTOSOWANIE

Opis produktw lub usug, ktre mog by wiadczone na podstawie nowej Technologii

Modernizacja wikszoci otaczajcych nas maszyn i pojazdw w celu uczynienia ich sprawniejszymi i bardziej ekologicznymi. Moliwo przekazywania napdu z dowolnego silnika napdowego poprzez wynalezion przekadni na dowoln maszyn robocz, urzdzenie lub pojazd.

Technologia i/lub innowacja, ktra jest przedmiotem projektu

Napd hydrostatyczny pozwalajcy na pynn zmian przeoenia prdkoci obrotowej waw w bardzo szerokim zakresie obrotw znamieniowych przy zachowaniu wysokiego wspczynnika sztywnoci przeoenia dla wybranego dowolnie poziomu w znamionowym zakresie obrotw.

W jakich dziedzinach, branach, sektorach nowa Technologia moe by zastosowana?

Przekadnia, o ktrej jest, mowa moe by (i bdzie) stosowana we wszystkich gaziach przemysu. Z szczeglnym uwzgldnieniem transportu (ldowego, morskiego, powietrznego) oraz przemysu wykorzystujcego odnawialne rda energii (elektrownie wiatrowe, wodne), jak rwnie przemysu cikiego.

Jaki problem moe by rozwizany dziki nowej technologii?

Dziki zastosowaniu HYDROVARIATORA maszyny, w ktrych bdzie on zainstalowany stan si mniejsze, wydajniejsze a przede wszystkim nie tak energochonne jak ich wspczesne odpowiedniki. Dodatkowo Przekadnia umoliwi precyzyjne pozycjonowanie elementw maszyn roboczych w tym manipulatorw automatw przemysowych.

Kto bdzie klientem docelowym na produkt lub usug opart na nowej technologii ?

Przy wynalazku o takiej uniwersalnoci i przydatnoci jak HYDROVARIATOR trudno mwi o kliencie docelowym. Poowa maszyn w naszym otoczeniu zostanie wyposaona w t technologi, poczwszy od rowerw poprzez samochody a skoczywszy na promach kosmicznych.

Kto odniesie korzyci z uywania nowej technologii?

Jakie to bd korzyci?

Przede wszystkim rodowisko a wic my wszyscy. Pojazdy i maszyny z powodu zmniejszenia ich masy bd mniej energochonne i bardziej ekologiczne, jeli chodzi o ilo wydalanych zanieczyszcze. HYDROVARIATOR bdzie rwnie kamieniem milowym w dziedzinie energetyki wiatrowe, umoliwiajcym pozyskiwanie energii nawet przy zmiennych lub/i sabych wiatrach. Podobnie sprawa si ma, jeli chodzi o energetyk wodn.

Po za tym, producenci wszelakich maszyn i pojazdw zastpi bardziej skomplikowane, zawodne i drosze (w wytworzeniu i utylizacji) mechanizmy napdowe now technologi. Konsumenci otrzymaj bardziej solidne, ekologiczne i tasze produkty.

Dodatkowo, jeli na terenie Wojewdztwa dzkiego powstanie planowana fabryka HYDROVARIATORW (przekadni bezstopniowych zbatych hydrostatycznych) szybko stanie si ona potentatem w handlu wiatowym, jedynym na rynku z penymi prawami do tego rozwizania technicznego. Przy przewidywanej skali zapotrzebowania na nowy wynalazek przedsibiorstwo to ma due szanse w cigu najbliszych dwch dekad sta si najwiksz i najprniejsz firm dziaajc na terenie wojewdztwa. Zatrudnienie w niej znajd odzianie i odzianki, sama firma zreszt zamierza prowadzi polityk nakierowan na rozwj regionu.

Czy s moliwe do przedstawienia jakie mierzalne rezultaty zastosowania technologii? Jakie?

Moliwe s do przedstawienia mierzalne rezultaty zastosowania pomysu dotyczce duszej i bardziej ekonomicznej eksploatacji maszyn i urzdze, w ktrych zostanie zastosowany HYDROVARIATOR. Np. wzrost efektywnoci elektrowni wiatrowych o 25%.

Czy istnieje (widoczne) zapotrzebowanie rynkowe na produkt lub usug opart na nowej technologii?

W dobie obecnego kryzysu ekologicznego, wyczerpywania si paliw kopalnych oraz przy panujcej tendencji do miniaturyzacji otaczajcych nas maszyn i urzdze, HYDROVARIATOR jest wynalazkiem na miar XXI wieku. Wynalazkiem, ktry stanie si elementem nowoczesnej ?czystej? cywilizacji technicznej nie tracc przy tym (a wrcz na odwrt) nic z funkcjonalnoci starszych rozwiza. Dodatkowo HYDROVARIATOR moe by stosowany w ekstremalnych warunkach gdzie inne maszyny zawodz.

Czy jest prawdopodobne, a jeli tak to kiedy, udoskonalenie Pomysu / przedstawienie rezultatw jego zastosowania?

Pomys bdzie udoskonalany, dopracowywany i rnicowany w najbliszych latach. Dalsze prace bd pokrywane z zyskw firmy HydVar MS&TC. Dostosowanie rnorakich maszyn, urzdze i pojazdw tak, aby byy kompatybilne z now technologi to proces, ktry z pewnoci trwa bdzie nastpnych kilkanacie/ kilkadziesit lat.

W pocztkowych latach swej dziaalnoci firma HydVar MS&TC dysponujca jeszcze ograniczonym kapitaem zamierza wykonywa tylko kilka podstawowych modelw HYDROVARIATORW, na ktre to modele bdzie najwiksze zapotrzebowanie na rynku.

Wraz z upywem czasu, ustabilizowaniem swojej pozycji oraz wraz ze wzrostem kapitau wasnego firma zamierza produkowa coraz bardziej zrnicowane przekadnie (zrnicowanie to bdzie przede wszystkim polega na rozszerzeniu zakresu przenoszonych mocy i docelowo ma osign skal od 0,1kW do 10MW) i tym samym zdobywa nowe rynki zbytu. Praktycznie biorc, zakres regulacji prdkoci obrotowej od 250 obr./minut do 5000 obr./minut przy sprawnoci przekraczajcej 90%.

Jakie nowe technologie i rozwizania oraz produkty i usugi mog zosta stworzone na bazie rozpatrywanego Pomysu, jeli prace nad jego rozwojem bd kontynuowane?

Przede wszystkim ju istniejce urzdzenia i pojazdy (w tym maszyny wydobywcze, kopalniane, hutnicze i transportowe) mog zosta unowoczenione dziki zainstalowaniu w nich HYDROVARIATORW (w miejsce istniejcych przekadni).

Poza tym urzdzenia suce do pozyskiwania energii z odnawialnych zasobw naturalnych takich jak wiatr i woda, bd mogy (dziki zastosowaniu HYDROVARIATORW) wreszcie stanowi nie tylko wskazan, ale rwnie opacaln alternatyw dla tradycyjnego spalania paliw kopalnianych.

Dodatkowo HYDROVARIATORY poprawi precyzyjno ukadw sterowania w zainstalowanych urzdzeniach. Zastpi w przyszoci zesp przerzutek w rowerach. Umoliwi nie tylko szybsze rozpdzanie i hamowanie pojazdw mechanicznych, ale rwnie odzyskiwanie energii podczas ich hamowania. A s to tylko wyrywki potencjalnych zastosowa.

3

RYNEK I KONKURENCJA

Potencjalna konkurencja i sytuacja na rynku dot. planowanego lub realizowanego projektu

Istniej na rynku potne zakady hydrauliczne majce w swym asortymencie take przekadnie hydrostatyczne bezstopniowe okrelane jako variatory funkcjonujce na zasadzie zastosowania w nich ukadw wielotoczkowe lub opatkowe (wspdziaajcych z skonymi tarczami lub mimorodami).

S to technologie nieporwnywalnie gorsze od proponowanego rozwizania i naley si spodziewa, e firmy te bd niezwykle zainteresowane by przywaszczy sobie pomys na omawiany tutaj typ przekadni bezstopniowej.

Podobne projekty w kraju / za granic.

Jakie s inne konkurencyjne rozwizania?

Nigdzie na wiecie nie produkuje si i nie stosuje przekadni hydrostatycznych bezstopniowych zbatych (skonstruowanych jak w opisie patentowym).

Konkurencyjne rozwizania w postaci tradycyjnych sekwencyjnych przekadni mechanicznych (wspdziaajcych ze sprzgem) oraz bezstopniowych przekadniach wielotoczkowych lub opatkowych ustpuj nowemu wynalazkowi praktycznie pod kadym wzgldem.

Na czym polega innowacyjno i konkurencyjno nowej technologii?

Proponowane rozwizanie techniczne umoliwia zbudowanie komory roboczej pompy i silnik hydrostatycznego zbatego (o prostej i niezawodnej konstrukcji), ktrej objto mona by pynnie zmienia w szerokim zakresie.

Dlaczego Pomys jest lub bdzie uznany przez rynek za bardziej podane rozwizanie?

Rozwizanie opisane w zgoszeniu patentowym jest proste, uniwersalne, wielofunkcyjne, redukujce cen, mas i energochonno urzdze, w ktrych jest zastosowane. Moliwa staje si praca nawrotna urzdze i maszyn jak i bezzwoczna zmiana kierunku przenoszenia mocy.

Czy i w jaki sposb zapotrzebowanie rynkowe zostao rozpoznane / stwierdzone?

Uzyskane dotychczas opinie techniczne (od specjalistw z zakresu mechaniki siowej i hydrauliki), s zgodne, co do wszechstronno zastosowa opisanego wynalazku. Uniwersalno jego dotyczy wszystkich gazi przemysu i gwarantuje gigantyczne zapotrzebowanie rynkowe.

O jaki rynek chodzi ?

Czy chodzi o rynek lokalny, krajowy czy midzynarodowy?

Rynek zbytu bdzie globalny.

Jak duy jest rynek (warto rynku?)? Kto jeszcze na nim dziaa? Czy jest jaka dominujca firma? Jak uczestnicy rynku zareaguj na produkt / usug?

Na globalnym rynku zwizanym z wszystkimi obecnie stosowanymi rnorodnymi typami przekadni istniej bardzo due firmy hydrauliczne, produkujce miedzy innymi variometry hydrostatyczne. Warto rynku liczona jest oglnie w setkach miliardw dolarw. Uczestnicy rynku widzc funkcjonalno prezentowanego rozwizania bd si starali o jego wprowadzenie do swojego cyklu produkcyjnego w ramach zakupu licencji. Moliwy jest rwnie pocztkowy opr najwikszych producentw (np. zwizanych z motoryzacj) zmuszonych bd, co bd ponie koszty modernizacji swoich parkw maszynowych.

4

OCHRONA WASNOCI INTELEKTUALNEJ

Kto jest wacicielem Pomysu?

Henryk Wickowski

Czy wasno intelektualna lub przemysowa jest chroniona? w jaki sposb?

Jest chroniona ? Patentem Rzeczpospolitej Polskiej nr 206881 z dnia 27.08.2010r. Patent Europejski nr EP 2023013 z dnia 12.03.2015

Czy jest zgoszenie patentowe? na jakie rynki? data zgoszenia?

Tak, z dat pierwszestwa od 07.08.2007r na nastpujce 34 kraje Unii Europejskiej

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR,

Publikacja patentu Europejskiego nastpia w dniu 08.04.2015 w Europejskim Biuletynie Patentowym o numerze: ?Bulletin 2015/15? na karcie 1042.

Moliwe jest pobranie publikacji ze strony internetowej:

http://archive.epo.org/epo/pubs/bulletin/2015/bulletin1515.pdf

Kto jest wacicielem (wacicielami) zgoszenia patentowego lub patentu

Henryk Wickowski

5

CELE, KTRE TWRCA CHCE ZREALIZOWA

Cele krtkoterminowe (do 12 miesicy)

Sprzeda licencji. Budowa serii prototypowej i przeprowadzenie na niej niezbdnych testw. Uzyskanie pomocy finansowej ze rodkw Unii Europejskiej. Nawizanie kontaktw i wsppracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami strategicznymi. Promocja wynalazku midzy innymi na krajowych i midzynarodowych targach i wystawach (takich jak HPS VIII Midzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napdw w Katowicach).

Cele dugoterminowe (12 do 36 miesicy)

Zbudowanie w wojewdztwie dzkim zakadu produkcyjnego (w oparciu o fundusze z sprzeday licencji oraz o rodki z Unii Europejskiej) i podjcie produkcji podstawowych typw przekadni o mocy 5kW, 20kW, 35kW, 50kW, 70kW. Rozwj i rozbudowa przedsibiorstwa, powikszanie skali produkcji, kontynuowanie wsppracy z innymi firmami oraz z orodkami naukowymi, prowadzenie intensywnej kampanii reklamowej na rynku wiatowym.

6

BIZNES PLAN / PLAN WDROENIA

W jaki sposb produkt / serwis / usuga / aplikacja / technologia ma zarabia?

Pocztkowo poprzez sprzeda licencji (na komercyjne wdroenie do produkcji) a nastpnie (po uzyskaniu wystarczajcych funduszy do zbudowania i uruchomienia parku maszynowego) bdzie sprzedawany jako produkt wasnej firmy HydVar MS&TC (pod nazw HYDROVARIATOR)

Oczekiwana wielko inwestycji wg przewidywa lub biznesplanu ( w PLN)? i na co rodki bd przeznaczone?

Oczekiwana wielko inwestycji (przede wszystkim budowa zakadu produkcyjnego HYDROVARIATORW w okolicach odzi) w najbliszych trzech latach bdzie wynosi okoo 15 milionw zotych. rodki finansowe bd pochodzi z sprzeda licencji (jednorazowo w wysokoci 2-3 milionw z. za okres 2-3 lat + opaty od kadej sztuki wyprodukowanej przez licencjobiorc w wysokoci 10% zysku).

Wizja rozwoju Pomysu w przyszoci (krtki opis). Dalsze plany zwizane z Innowacyjnym Pomysem

Udoskonalenie konstrukcji i technologii wykonywania przekadni hydrostatycznej bezstopniowej zbatej dla szeregu mocy znamieniowej 5, 10, 20, 100, 150, 200kW. Powikszanie zakresu produkcji, rozbudowa zakadu. Podbj rynkw midzynarodowych.

Jakie s nastpne kluczowe kroki, w celu rozpoczcia lub rozwinicia technologii / dziaalnoci / przedsiwzicia?

Kluczowym zagadnieniem jest zdobycie odpowiednich funduszy na zakup terenu i wzniesienie hal produkcyjnych oraz wyposaenie ich w odpowiedni sprzt technologiczny (park maszynowy). Konieczno zatrudnienia wykwalifikowanego zespou pracownikw i naukowcw. Konieczne bdzie poniesienie wszystkich opat zwizanych z zabezpieczeniem patentowym wynalazku na wiecie. Dodatkowo trzeba bdzie przeprowadzi badania sprawnoci prototypw przekadni o rnej mocy. Wynalazek rwnie musi zosta rozreklamowany na krajowym i wiatowym rynku, aby zacz na siebie szybko zarabia.

Skrt informacji technicznych

Wynaleziona przekadnia umoliwia sztywne a zarazem bezstopniowe przeoenie (przy zachowaniu duej sprawnoci) w znamionowym zakresie obrotw. Przekadnia skada si z dwch, wsppracujcych ze sob, symetrycznych urzdze hydraulicznych pompy i silnika umieszczonych w bardzo zwartej i szczelnej obudowie. Elementem sterujcym jest mechaniczna dwignia zewntrzna lub wewntrzny (np. elektromagnetyczny czy hydrauliczny) ukad zmiany pooenia zespou zbatek. Prawie cakowicie symetryczna budowa wewntrzna i zewntrzna umoliwia zmian funkcji waw napdowego z odbiorczym i tym samym oddawanie energii mechanicznej na zewntrz, bez dodatkowych przecze ukadu hydraulicznego w sposb bezzwoczny. Przekadnia moe te peni rol sprzga rozruchowego lub hamulca (o staym lub zmiennym momencie hamowania). Potencjalne korzyci z tego wynalazku s ogromne i obejmuj wiele zastosowa. Przekadnia moe by przeznaczona do wszystkich pojazdw drogowych jak i samolotw, odzi lub statkw oraz urzdze przemysowych np. tamocigw, walcarek blachy czy instalacji do podnoszenia ciarw (np. dwigi, mosty itp.).

Aspekty innowacyjne: bezstopniowa regulacja obrotw dla znamionowego zakresu przeoe przy wysokiej sprawnoci mechanicznej, - wewntrzna jednoczesna lub indywidualna regulacja wydajnoci pompy i chonnoci silnika za pomoc zewntrznego mechanicznego, hydrostatycznego lub innego, urzdzenia sterujcego, - zapewnienie sztywnego charakteru przeoenia obrotw dla danego ustawienia w zakresie przeoenia od 0.2 do 5.0, przy znamionowych prdkociach obrotowych od 200 do 6000 obrotw na minut - moliwo dwukierunkowej pracy oraz zmiany kierunku obrotw dziki prawie cakowicie symetrycznej budowie wewntrznej (ktra nie jest wcale koniecznym wymogiem konstrukcyjnym dla danych potrzeb i poprawnej pracy).


Gwne zalety ? mniejsze gabaryty i masa w porwnaniu z konwencjonalnymi przekadniami mechanicznymi jak i hydraulicznymi o tym samym zakresie regulacji prdkoci obrotowej wau napdowego do odbiorczego od 0.2 do 5.0, - wysoka sprawno energetyczna na poziomie 90 ? 97% w zalenoci od przenoszonej mocy od 1kW do 10MW, -wysoka trwao i wytrzymao eksploatacyjna, wysoka szczelno i zwarto konstrukcji, - duy dopuszczalny zakres temperatury pracy w zalenoci od typu zastosowanego oleju przekadniowego, - cicha praca, brak drga i wstrzsw, - atwo obsugi i sterowania.

Najistotniejszy aspekt to duo nisza cena przekadni wedug wynalazku w porwnaniu do istniejcych dotychczas bezstopniowych przekadni hydraulicznych.

Obecny stan rozwoju oferowanej technologii.

Dostpny w metalu model przekadni o mocy 3 kW.

Wykonana jest profesjonalna dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna HYDROVARIATORA 20 dla mocy 20 kW z zastosowaniem sterownika hydraulicznego do regulacji stopnia przeoenia (prdkoci obrotowej).

Przygotowana jest dokumentacja z rysunkami bryowymi w formacie stl do wydruku makiety prototypu 3D dla sterowania hydrostatycznego, zrwnowaonego, dla przekadni o mocy 20kW.


Obecnie Twrca wsppracuje z politechnikami:

- Gdask, Wydzia Mechaniczny- Zakad Hydrauliki i Pneumatyki.

- Wrocawsk, Wydzia Mechaniczny, Zakad Podstaw Konstrukcji Maszyn i Trybologii

oraz z zakadami przemysowymi

-Zakady Hydrauliki Siowej w odzi.


Informacje dodatkowe.

Koszt budowy prototypu o mocy 20kW w klasie IT-6 (przy nastpujcych warunkach: przeoenie prdkoci obrotowych wau napdowego z 1000 obrotw na minut do wau odbiorczego w granicach <0.2 ? 5.0> , przy sprawnoci okoo 82% i sztywnoci przeoenia na poziomie 96%) szacowany jest na 10 tys. euro (wg posiadanej dokumentacji projektowej).

Gabaryty przekadni dla powyszych warunkw wynosiyby okoo 400x240x280 mm, przy masie okoo 80 kg.

Przewidywany termin realizacji budowy pilotaowego prototypu w metalu (z bezporednim udziaem w pracach twrcy wynalazku) wynosiby okoo 100 dni roboczych.


Koszt wydruku makiety prototypu o mocy 25kW w technologii PolyJet system Objet 3D z materiau FullCure 720 wg posiadanej dokumentacji projektowej wszystkich elementw w formacie stl, wyniesie 4 tys. euro.

Gabaryty przekadni dla powyszych warunkw wynosiyby okoo 400x240x280 mm, przy masie 20 kg.

Konieczny czas na wyprodukowanie elementw i zoenie ukadu napdowego to okoo 10 dni roboczych.